Past Design Teams

Very proud to have been on these DTs! ;)

January - December 2016

~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~

Creatalicious Challenges
August - December 2016


~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~

April - December 2016

~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~

Really Reasonable Ribbon
November 2015 - April 2016

~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~

3 Girl JAM 
January - October 2015
So Happy To Announce!!

~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~

Crafty Cardmakers and More
September 2014 - March 2015
Team Badge

~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~

Lost Coast Designs
February 2013 - December 2014

~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~

October 2013 - February 2014

~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~

Blockheads Paper Arts
January 2012 - May 2013
Past Design Teams

~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~

January - March 2013
I Design for:

~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~

January - March 2013
Proudly Designing for:

~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~

January - December 2012

~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~

January - June 2012
Past DT: